BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 24 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 0 23 1 0