BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 33 10 23 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 24 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 24 23 1 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 24 13 11 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 09 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 12 11 1 0