BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 20 18 2 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 0 20 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 30 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 0 11 9 0