BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 7 12 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 20 16 4 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 22 21 1 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 20 19 1 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 วัดวังตะเคียน ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 08 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 23 17 6 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 06 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 24 21 3 0