BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 18 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 11 11 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 12 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านพนาสวรรค์ ม.8 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 0 22 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโคกพุทรา ม.16 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 0 21 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านรัศมีสร้างสรรค์ ม.24 อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 0 18 2 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 7 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ชนุดม ทรัพย์ขำ 0 18 0 0