BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน 18 18 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 15 13 2 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว 0 21 0 0