BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10-222 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 วัดดอนเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 25 25 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10-189 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดจำไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 18 18 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10-190 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดสันโค้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20 20 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10-191 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 21 21 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10-152 10 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 วัดสุวรรณคูหา หมู่ที่ 1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายชนะพันธ์ ปัญญา 17 17 0 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10-139 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 บ้านแก หมู่ 2 ตำบลป่าสัก อไเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 33 33 0 0