BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 17 14 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อบต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 22 22 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 18 14 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อบต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 23 23 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 19 14 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อบต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 9 9 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 16 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 25 25 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 15 08 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อบต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 24 24 0 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 14 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 อบต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 25 25 0 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 13 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 อบต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 22 22 0 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 12 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 21 21 0 0
9 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 11 23 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 อบต.ผาเลือด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 25 25 0 0
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10 10 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อบต.ร่วมจิต ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายอมรเทพ คำตีบวุฒิชัย กว้างยาวไอศูรย์ สุวรรณศิลป์ 23 23 0 0
11 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 9 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายอมรเทพ คำตีบวุฒิชัย กว้างยาวไอศูรย์ สุวรรณศิลป์ 23 23 0 0
12 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 8 03 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายอมรเทพ คำตีบวุฒิชัย กว้างยาวไอศูรย์ สุวรรณศิลป์ 24 23 1 0
13 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 7 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ศาลา SML ประชาสาร ม.5 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายอมรเทพ คำตีบไอศูรย์ สุวรรณศิลป์วุฒิชัย กว้างยาว 23 23 0 0
14 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 อบต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายอมรเทพ คำตีบไอศูรย์ สุวรรณศิลป์วุฒิชัย กว้างยาว 24 24 0 0
15 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายอมรเทพ คำตีบวุฒิชัย กว้างยาวไอศูรย์ สุวรรณศิลป์ 24 24 0 0
16 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อบต.ท่าปลา ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 22 22 0 0
17 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.11 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 22 22 0 0
18 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 01 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายอมรเทพ คำตีบไอศูรย์ สุวรรณศิลป์วุฒิชัย กว้างยาว 20 20 0 0
19 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 01 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.12 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายอมรเทพ คำตีบไอศูรย์ สุวรรณศิลป์วุฒิชัย กว้างยาว 20 20 0 0