BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 13 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 อบต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 0 22 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 12 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 0 21 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 11 23 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 อบต.ผาเลือด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 0 25 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 01 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.12 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายอมรเทพ คำตีบไอศูรย์ สุวรรณศิลป์วุฒิชัย กว้างยาว 20 20 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 01 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายอมรเทพ คำตีบไอศูรย์ สุวรรณศิลป์วุฒิชัย กว้างยาว 20 20 0 0