BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 12 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 0 21 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 11 23 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 อบต.ผาเลือด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 0 25 0 0