BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-22 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 วัดน้ำล้อม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 17 17 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-21 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 0 24 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้หม่ จ.ลำปาง 0 16 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-20 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 วัดปลายนาเฮี้ย ม.9 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0 19 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 วัดปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 0 16 0 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-14 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-15 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 19 18 1 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-13 06 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ วัดปงแสนทอง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 16 16 0 0
9 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-12 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 18 17 1 0
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-10 26 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งกว๋าว ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 0 21 0 0
11 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-11 26 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0 23 1 0
12 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-09 20 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
13 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-04 29 มิถุนายน 2561 09 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 0 16 4 0
14 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-05 29 มิถุนายน 2561 09 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 0 20 0 0
15 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) คพ 1-03 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์พัฒนาหมู่บ้านเป๊าะทอง ม.10 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 0 16 3 0