BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช-13 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 วัดกู่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 23 23 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช-14 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 11 11 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช-5 25 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 0 18 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช-6 25 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 0 23 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช-7 25 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 0 19 0 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช-8 25 มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 0 19 0 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช-1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 0 20 0 0