BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 0 12 8 0