BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 14 9 5 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม 0 13 8 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม 0 14 7 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม 0 13 15 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม 0 18 10 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก 0 12 6 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน 0 19 4 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ 0 12 13 0