BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 11 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 22 20 2 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 20 19 1 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 8 23 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 0 22 2 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 9 23 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 0 23 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 0 14 2 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 20 20 0 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 0 20 0 0