BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(026) 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี 18 18 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(024) 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 19 19 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(025) 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 13 13 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(019) 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 19 19 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(022) 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 11 11 0 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(021) 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 สวนลิงธรรมชาติเทศบาลตำบลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 15 15 0 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(020) 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0 19 0 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(018) 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 0 15 0 0
9 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(012) 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 วัดปู่แก้ว หมู่ที่ 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี สามารถ โคตรปัตถาสุนันท์ หัสดร 20 19 1 0
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(011) 03 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี วิรัช ศรีสวัสดิ์อรรณพ แพงสนาม 18 18 0 0
11 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(009) 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นายสมคูณ ขุลีหลายสวิน ประพันธ์ศรีศราวุธ วิเศษศรี 0 20 0 0
12 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(010) 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี นายบัวลม วันชัย 0 17 0 0
13 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(008) 05 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สุนิจ บุญกมลสวิน ประพันธ์ศรี 22 22 0 0
14 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(006) 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 หนองเรือคำ(คลินิกผู้สูงอายุ) เทศบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี วิญญู บัณฑิตธีรวัจน์ เจริญกิจณรงค์ 22 22 0 0
15 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(007) 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 หอประชุมเทศบาลตำบลพันดอน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี วิรัช ศรีสวัสดิ์อรรณพ แพงสนาม 22 22 0 0
16 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(005) 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายบัวลม วันชัยสุนันท์ หัสดร 0 22 0 0
17 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(004) 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเพ็ญ อ.เพ็ญ จังหวุดอุดรธานี 0 19 0 0
18 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(001) 06 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สพร.18 อุดรธานี สุนิจ บุญกมลสุนันท์ หัสดร 22 22 0 0
19 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(002) 06 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สพร.18 อุดรธานี วิญญู บัณฑิตวิรัช ศรีสวัสดิ์ 20 20 0 0
20 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ช1(003) 06 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สพร.18 อุดรธานี สามารถ โคตรปัตถากิจภูธัช ฉัตรธัญญภัค 22 22 0 0