BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 0 23 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 22 14 8 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู 0 18 4 0