BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 7 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมหมู่4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 0 20 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 9 23 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 0 20 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 20 20 0 0