BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี 0 18 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช 0 18 1 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง 0 28 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย 0 18 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ 20 20 0 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ 23 23 0 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อ.โพธิ์ไทร 17 17 0 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อ.โพธิ์ไทร 19 19 0 0
9 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก 19 11 8 0
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ 17 17 0 0
11 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ 18 14 4 0
12 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ 16 13 3 0
13 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 0 17 0 0
14 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง 0 15 5 0