BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 9 13 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 บ้านคาละแมะ ม.1 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 24 24 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 8 12 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ม.6 บ้านโนนจาน ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 24 24 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10 12 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ม.18 บ.ชุมพลบุรี ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 18 18 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 7 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ปัญญา 18 18 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 06 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ปัญญา 22 22 0 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 15 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อบต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์(อ.ทวีสิทธิ์) 18 18 0 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 20 20 0 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านจินดา ต .กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 15 15 0 0
9 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนโพธิ์ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ถนอม ยอดสิงห์พิชิต เกิดโชค 19 19 0 0
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พร อ.สังทอง วัดสว่างท่าศิลา ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 20 20 0 0
11 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 พร อ.สังทอง วัดบ้านหนองเมธี ม.7 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 20 20 0 0