BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 23 23 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 11 11 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 18 18 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 22 22 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 17 17 0 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 16 15 1 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 22 22 0 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 24 24 0 0