BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 28 สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก 0 6 18 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 23 16 7 0