BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 06 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 15 8 7 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 09 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 19 14 5 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 04 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 22 18 4 0