BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010102  การก่อสร้างอาคารไม้ 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 13 13 0 0