BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010102  การก่อสร้างอาคารไม้ 1 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ อาทิตย์ ทีคำเกษ 19 19 0 0