BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010102  การก่อสร้างอาคารไม้ 300 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ 19 19 0 0