BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 25 18 7 0
2 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ 23 15 8 0
3 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ 25 21 4 0