BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 255 19 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 วัดป่าเรไร ต.ท่าโก อ.วิเชียรบุรี 21 15 6 0
2 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 239 14 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 วัดใหม่ไทยพัฒนา ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 17 3 0
3 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 210 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 19 15 4 0
4 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 192 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดอุดมสามัคคี ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 21 21 0 0
5 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 196 28 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดโฆษาท่าช้าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 0 17 3 0
6 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 208 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 วัดโสมนัส ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 25 25 0 0
7 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 131 30 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดขามเรียง บ้านวังมล ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 0 21 4 0
8 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 70 19 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 18 9 9 0