BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 17 07 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ศาลาวัดไผ่รอบ ม.8 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 24 24 0 0
2 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 15 02 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดไตรยางวนาราม ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 20 20 0 0
3 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 10 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดท่าตำหนัก ม.9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
4 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 9 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดท่าตำหนัก ม.9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
5 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 5 10 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดทุ่งใหญ่ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 24 1 0