BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 15 02 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดไตรยางวนาราม ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 20 20 0 0