BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 10-192 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารผลิตน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 22 22 0 0