BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 15 31 สิงหาคม 2561 04 กันยายน 2561 บ้านศรีคูณ หมู่ 7 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 0 19 0 0
2 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 1 01 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลหัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 20 20 0 0