BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 26 26 0 0
2 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 21 16 5 0
3 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร 23 15 8 0
4 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 25 21 4 0