BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 295 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดวารีอุดม ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน 30 30 0 0
2 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 235 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ อ.เขมราฐ 20 20 0 0