BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 52 13 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอไพรบึง 14 14 0 0
2 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 48 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านปุน ต.สระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ 14 14 0 0
3 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 47 28 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านปุน ต.สระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ 0 16 0 0
4 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 36 13 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอกันทรลักษ์ 19 19 0 0
5 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 33 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 กศน.ตำบลเมืองคง อ.ราษีไศล 15 15 0 0
6 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 34 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 กศน.ตำบลเมืองคง อ.ราษีไศล 16 16 0 0
7 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 31 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอพยุห์ 19 19 0 0
8 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 29 01 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงร่องคำ บ้านหนองคำ ต.น้ำคำ อ.เมือง 20 20 0 0
9 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 24 15 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ 22 22 0 0
10 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 23 10 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ร่องคำ บ้านหนองคำ ม.9 ต.น้ำคำ 20 20 0 0
11 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 21 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขมิ้น ต.ทุ่ม อ.เมือง 19 19 0 0
12 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 22 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านหนองครก ต.หนองครก อ.เมือง 17 17 0 0