BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 17 04 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 19 17 2 0
2 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 18 03 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดบ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 24 24 0 0
3 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 19 03 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดบ้านกรวด ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 25 25 0 0
4 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 16 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านสระเพลง ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 25 22 3 0
5 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 15 30 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดบ้านเทพพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุีรัมย์ 0 19 0 0
6 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 11 07 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 25 20 5 0
7 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 8 06 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ศาลา ม. 8 บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 21 16 5 0
8 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 9 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 โรงเรียน ตชด. ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 22 20 2 0
9 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 10 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 โรงเรียน ตชด. ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 25 22 3 0
10 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 7 30 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมพลมณีรัตน์ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ (2) 0 11 11 0
11 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 5 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำแดง ม.7 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 0 15 6 0
12 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 6 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านถนนกระสัง ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 0 19 0 0
13 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 4 27 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 0 18 2 0