BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 ต.สะพานหิน อ.นาดี 20 20 0 0