BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายนพพล ฉัตรเจริญมงคล
2 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ณัฐติญา โดดแช
3 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายสันติ ศรีธราพิพัฒน์
4 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.จิราพร ประทุมมา
5 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายมนัส เอี่ยวเฉย
6 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.สุภัทรา จินตนานฤมิตร
7 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางกอบทอง พึ่งโพธิ์สภ
8 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางนัตธนันทน์ วงศ์ชัยเกษม
9 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายจรัล บิลอับดุลลา
10 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางชวนพิศ หะลีรัตน์
11 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.กนกพร เจริญยศ
12 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายสมสกนธ์ อินทรสุขศรี
13 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายนพดล บัววัน
14 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายไวยวุฒิ โวล์คเมอร์
15 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.รวีวรรณ มิ่งสอน
16 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายธีระวัฒน์ ทีปรักษพันธ์
17 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.มนทิรา ชูเกียรติสกุลไกร
18 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายอำมรินทร์ กันตังกุล
19 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางสุณี เชี่ยววณิชย์กร
20 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายเดช โพธิ์หมวก
21 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นางจุฬารัตน์ โพธิ์งาม
22 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.สมคิด กำพล
23 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.ภัณฑ์นีย์ จิตรวรจินดา
24 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นางวิภาวิณี ใหญ่สาร
25 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายสามารถ เลี่ยมทอง
26 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.วิรัลพัชร ธนัชวราเกียรติ
27 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายฤทธิ์ วิไลรัตน์
28 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายอนุสรณ์ บุญภูมิ
29 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายธีรธรรม์ สิริบุญเจริญ
30 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายสมศักดิ์ ไชยกิจ
31 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายชายชาญ กระแสร์ค้ำจุน
32 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.ปรารถนา ศิริบาล
33 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.น้ำค้าง ยิ้มสนอง
34 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายมงคล สถาพรวรศักดิ์
35 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) ว่าที่ ร.ต.นันทนาภรณ์ สัตยาลักษณ์
36 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.ศุภรัตน์ ราชเกิด
37 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.เบญจวรรณ เหลือมหล่อ
38 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นางสุภิณฑ์ชา ชินากร
39 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายสุรศักดิ์ ศิริบาล
40 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายพรรณฤษณ์ พิริยเวสส์
41 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.ชลธิชา พันธุสีดา
42 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.จุฑาทิพย์ สกุลทอง
43 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.ธนพร โชติไชย
44 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.ธัญญาภรณ์ ทองคำ
45 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.สิรินยา ปรียากร
46 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายจีรวัฒน์ พันเดช
47 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.สุภาภรณ์ ราชเกิด
48 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นางภัสสร โสภณแพทย์
49 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นางญัสมีน อัล ฮาซูมี่
50 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.สายทิ้ง กิจระเบียบ
51 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.สุภา สุวรรณดี
52 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.ชวนพิศ โภคทรัพย์
53 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.ดวงตา จันทมา
54 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นางณัฏฐรียา อรุณรวีวรรณ
55 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นางวิวัฒนา ยะสูงเนิน
56 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.เบญจวรรณ เหมกรณ์
57 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายพรชัย ดอกพุฒร์
58 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นางเนตรทราย รักษาเดช
59 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) น.ส.รัตนดา โมคทิพย์
60 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นายนัทธี กสิวงศ์
61 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) นางมณีวิมล แก้วมณี
62 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ น.ส.วนิดา ทาก่ำ
63 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายธนวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
64 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายจินตวัฒน์ ตู้สุวรรณกุล
65 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ น.ส.อังคณา สมจิตต์
66 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายไพบูลย์ เข็มกำเนิด
67 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายชาญกสิณ จิระชีวะนันท์
68 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายทวีศักดิ์ อุตตราพัธ
69 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายวันชัย ศิริพิมลวาทิน
70 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายบรรเจิด พิรุณรำเพย
71 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ น.ส.พเยาว์ เกรียท่าทราย
72 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายนันทวุธ ขวัญพราย
73 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายอนุพงษ์ ธรรมคุณธรรม
74 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ น.ส.วิยะดา ใจดี
75 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายบุญมี อ่อนทา
76 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นางศิริพร ทีสุกะ
77 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายประสิทธิ์ ฟูเกียรติ
78 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ น.ส.นฤมล เฉลยศิลป์
79 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายคำรณ เสือสมิง
80 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายวิเชียร สิงห์ใหญ่
81 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายสมลักษณ์ จันทรประภา
82 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายพิพัฒน์ เตโชดำรง
83 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ น.ส.อัญชลี สุภาพ
84 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายสุรพล จันทรักษา
85 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายสรศักดิ์ รังสฤษฎ์วีระโชติ
86 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นางอัมพร รุ่งสุทธิวรรณ
87 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นางชนารัญช์ อินทร์จันทร์
88 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ น.ส.ฐิตาภา บุณยรัตพันธุ์
89 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายภาณุพันธ์ จันทรักษา
90 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายอนันต์ ผ่องครบุรี
91 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นางจันทร์เพ็ญ จันทชม
92 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายพิสิษฐ อำนาจสัมฤทธิ์
93 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายณัฐวุฒิ สัญญาประชาสกุล
94 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นางพจนารถ กิจกนกอุดมเดช
95 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายจีระ ประดิษฐ์วีระ
96 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ น.ส.ณิชาภา แก้วกิ่งกาญจน์
97 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ น.ส.ณัฐสินี ตั้งพัฒนาไพศาล
98 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ น.ส.อรพิน เหล่าศรี
99 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ น.ส.นฤมล โคษาราษฎร์
100 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายอิทธิวัฒน์ สารทิม
101 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายธัมมพล พิทักษ์ศักดิ์เสรี
102 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายฐานุกูร ปิริติ
103 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นางภนิตา พงศ์พุทธิชาต
104 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นางอุษณิษา วรางคณาภรณ์
105 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายศุภชัย สุเดชะ
106 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายสรวิศิษฏ์ สืบนุสนธิ์
107 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายณัฎฐกฤตย์ โวหาร
108 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายวชิรพรพรหม อภิธนาภิรักษ์
109 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายอัฐกร คำเรือน
110 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายศกานต์ โออนุรักษ์
111 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายชาญวิทย์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์
112 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นางวิศนี ชีวเรืองโรจน์
113 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นางนมัสพร ชินนาพันธ์
114 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) พลฯศิระ ประสาทสรณ์
115 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) น.ส.วริศรา โกติรัมย์
116 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) น.ส.วรันต์ภรณ์ เรืองศิริ
117 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) น.ส.เรณุกา ณัฐถี่ถ้วน
118 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายปธาน หาญทนงค์
119 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายวินัย ฐิติพันธ์มณีรัตน์
120 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายสุโรจน์ ดวงประสาท
121 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นางอุไร นิ่มเจริญ
122 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายสุนทร เหหาสุข
123 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) นายพิสิษฐ์ ศรีพิพัฒนา
124 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) นายกิตติคุณ อินนา
125 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) นายเอกชัย เอี่ยมอ่อง
126 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) น.ส.บุษกร ทองพูน
127 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) นายสุรเทพ วงศ์เทพนิวัติ
128 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) น.ส.สุชานันท์ รัตนอมรกุลชัย
129 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) นายณรงค์ ชาญวิทยา
130 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) นายชัยยพล ส่องรดีภิรมย์
131 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) นายวิวัธ จิวานนท์
132 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) น.ส.พันธ์ทิพย์ เฟื่องอารมย์
133 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) นางจิราพร ทะเสนฮด
134 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) น.ส.สุณี วิสุทธิ์วารินทร์
135 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) นางอัจฉรา ตั้งกิจเกียรติกุล
136 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) น.ส.วิรุฬ ลิ้มศิริโสภณ
137 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) นายศักดิ์ศรี หิรัญเศรษฐวัฒน์
138 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) น.ส.อนงรักษ์ จักรวาฬ
139 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) นายศักดิ์สิทธ สวัสดิ์เจริญ
140 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) น.ส.ปัณณพร ศรีหนองโคตร
141 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) น.ส.นวลจันทร์ โตศิริ
142 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) นางพัชรี แก้วพูล
143 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) น.ส.นิศารัตน์ มีศร
144 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายธัชพล ดารีวงศ์
145 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายบวรปรเมศร์ ภัครพสิษฐ์
146 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายจักรกฤตย์ ฉันทภักดี
147 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายพรพินิต พานิชอิงอร
148 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายชินวิทย์ จงเจริญยานนท์
149 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายโยธิน แซ่ลิ้ม
150 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายยุทธพันธุ์ กรองทอง
151 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) น.ส.วารี พิเชียรอร่าม
152 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายอดิศร ปรมีศนาภรณ์
153 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายไตรณรงค์ อนุเวช
154 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายสินธนา หรี่สมวงศ์
155 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) น.ส.เรวดี ขอชมกลาง
156 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) น.ส.ปัทมวรรณ อ่อนวงค์
157 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายศุภพล บุญประสงค์
158 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายณัฐกิตติ์ โลหพันธกุล
159 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) น.ส.วิลาวัณย์ ฉัตรธรรมคุณ
160 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายประกอบ กุลเทพรหม
161 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นางนวพร ฮกมาลี
162 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) น.ส.วันดี แซ่ตั้ง
163 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) น.ส.กรกนก ประเสริฐเจริญกิจ
164 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายมนต์ชัย เสนาะวาที
165 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นางสายฝน พามา
166 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายเกษม บัณฑิตชุติกุล
167 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายศรายุทธ์ มณีโชติ
168 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.รจนา มีแสง
169 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.พรทิพย์ รุ้งตาล
170 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายฉัตรเงิน ศรีสาโรช
171 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นางพรรณี เลิศสรรพสุข
172 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.จิดาภา จิรกมลสุข
173 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นางอรพรรณ ดำนาคแก้ว
174 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นางณัฏฐนิช ไลตระกูล
175 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นางมณฑา อนันต์ศิริกุล
176 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.เบญจภรณ์ สืบสำราญ
177 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นางอิสรีย์ พันเจริญสุข
178 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.นารากร หนูการัตน์
179 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.ยศยา เติมวรกุล
180 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.ลัลน์ธิดา สิริ
181 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายปรีดา เจริญเวชสิน
182 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.ชรินทร์ทร บุนนาค
183 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.อรนุช ประมวล
184 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายสมคิด สืบวงศ์นิรัตน์
185 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.อรอนงค์ ห่อนิล
186 2 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายเชาวฤทธิ์ อารีย์จิต
187 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายสุรัตน์ พึ่งวิทย์
188 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) น.ส.ดวงสมร มาลัยวงศ์
189 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายประวิทย์ อุพาพรรณ
190 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายอธิวัฒน์ อาริยกิจเสถียร
191 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายจิตติน โพธิ์ไพรทอง
192 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายธวัช วรรอารี
193 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายสามารถ เกียรติก้องชัย
194 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นางนารีรัตน์ บุญศิริรัตน์โชค
195 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) น.ส.สุภาภรณ์ แซ่ตั้ง
196 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายลือชัย ชัยณรงค์สิงห์
197 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายเกียรติภูมิ ใจวงษ์ยุวัฒนะ
198 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นางสุพัดชา ถินสง่า
199 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายวิรัช ปัตนกุล
200 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายอาทร วรรณศิริกุล
201 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายหทัยเทพ มั่นคง
202 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) น.ส.กตัญญาทร โพธิ์ทอง
203 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) น.ส.ธัญญธร กาญจน์ชนภา
204 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) น.ส.ลอม โกฎหอม
205 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายเกียรติ เพ็งนอก
206 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(อาทร สังขะวัฒนะ) นายรชกร คงรักเกียรติ
207 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางสุกัญญา จันทร์ชื่น
208 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายอาษา พิศาลวงศ์
209 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายเสริมศักดิ์ กลิ่นกุหลาบ
210 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายศุภฤกษ์ รมยานนท์
211 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายทิวา นิมิตสวรรค์
212 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายปุณณา อธิคมกุลชาติ
213 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายบริรักษ์ สุขไทย
214 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.วรวิชชา พัฒนกิจ
215 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ธนพร รักอยู่ประเสริฐ
216 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางยุวดี สุขไทย
217 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางอรกัญญา อธิคมกุลชาติ
218 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.โชติรส นิมิตรพันธ์
219 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ไอณู ปิระซอ
220 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายอมรัตน์ ประคงบุญ
221 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายธนศิษฐ์ ธนิศาฐรัศมิ์
222 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายกฤษฏิพัฒน์ มรุธานินทร์
223 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ฉัตรวรินทร์ ผาดผ่อง
224 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ศุภกร เฮงศิริ
225 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายณรงค์ ภู่เจริญ
226 4 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.สิริอรุณพร สุวรรณรัตน์
227 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายกฤษดา ศรีผล
228 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นางณัฏฐา อุไรสินธว์
229 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.จิตภัทรา เลิศลัลนา
230 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.สุพิชฌาย์ สักลอ
231 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายธีระบูรณ์ หมื่นสังข์
232 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.พรทิพย์ ไกรสมจิตร
233 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายชัยรัตน์ นิติเมธีวัลลภ
234 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นางณัฐกานจน์ สุขุมาลวงศ์
235 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.สุพัตรา ผายสุวรรณ
236 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายโชคชัย งามอัครไพบูลย์
237 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายกฤชฎา ญานะกิจ
238 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายบุญส่ง กลิ่นพุฒซ้อน
239 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายสัมพันธ์ ชื่นสุขจิตต์
240 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.ภัคเพ็ญญา ธวัชโชติพันธ์
241 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงภานุฑัต สุขสวัสดิ์
242 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายสยาม เก่งอักษร
243 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นางทองพูน ทองหยด
244 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายสมโภชน์ วิจิตรนุกูล
245 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.จินตนา ดุรงค์มงคลมาศ
246 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายเจริญ หาญนารากร
247 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายเอนก อเนกวุฒิกร
248 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.อัจฉริยาพร ปฏิสัมภิทมงคล
249 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.พรพรรณ สาระมนัส
250 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ชาลินี ฉายาปัญจะ
251 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายสมชัย ชายกิตติบุตร
252 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.พิมลมน จงเกษมไพบูลย์
253 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.พิชชาภา สุมะโน
254 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางวโรชา เปลี่ยนเดชา
255 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายปราโมทย์ ปรีชามาตย์
256 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายสุรสิทธิ์ รุขพันธ์เมธี
257 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายวีรชัย สมุทรใหญ่
258 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.นงนภัส มีปัญญา
259 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ศิรัชชา ตั้งตามนิมิต
260 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายอิมรอน เชษฐวัฒน์
261 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายกอวิชช์ กระจายโภชน์
262 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.สุปราณี สมรูป
263 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายธารี วีรินทร
264 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายปรมินทร์ ตฤณรัชตเมธี
265 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายอภิวัฒน์ ซาเยด
266 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ภัทราณิษฐ์ พุทธเสนวริศชัย
267 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายศุภกร ซังชาสิทธิ์
268 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.เกศทิพย์ ไชยสงคราม
269 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายชัยวัฒน์ ดุรงค์มงคลมาศ
270 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล นพคุณวิจัย
271 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายสกล ภารดีมาศ
272 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.วิมลวรรณ ใบลายา
273 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายพรทวี รวิชุติวรรณ
274 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน ว่าที่ ร.ต.นภาลักษณ์ ดวงวิเชียร
275 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายสมบัติ เมฆนิ่ม
276 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.พรทิพา อัศวบุญญาเลิศ
277 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายอนุสรณ์ นิติเมธีวัลลภ
278 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายชนะ หมั่นคติธรรม
279 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายณรงค์ วัชรการุณย์
280 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.มยุรา แสงภักดี
281 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.วัลณี โอฬารโชติสถานนท์
282 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายภพธรรม อุดมบุญดี
283 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายวิชัย ธีระพงศานนท์
284 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายนพดล พระประเสริฐ
285 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน น.ส.กานต์รวี แสนประเสริฐศรี
286 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน นายภาณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
287 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.อิสรีย์ แดงหีด
288 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี นายธนบดี ธนวรพัฒนการ
289 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี นางดวงกมล จิวะพันธุ์ชัย
290 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี นายปิยพล แซ่ตั้ง
291 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.ประทีป เพชรโย
292 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี นายไทยยงค์ ศรีอรุณพัฒน์
293 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.จริยา ขันธุ์ธรรม
294 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี นางเนตรทราย รักษาเดช
295 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.พรประภา แป้นตระกูล
296 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.พิชญ์ชาพร พัวอุดมเจริญพร
297 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.ลัดดา อินเทพ
298 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี นายศุภมิตร สุขศรี
299 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.อรวรรณ ดวงจันทร์
300 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.ซีนัตปรวีน ไชยชาติ
301 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.ธัญสิริ จุลตระกูล
302 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี นายธัญสิทธิ์ ปิยะพรชัยสิริ
303 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี นางอรัญญา ขำโพร้ง
304 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.ปารมี ปัญญาพวก
305 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี นางจริยา เผือกพันธุ์
306 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.ณิชกานต์ เจดีย์
307 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี น.ส.ธนิดา เอี่ยมอร่าม
308 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี นางณัฏฐพัชร์ มนัสโยธิน
309 8 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี นายมารุต เซ็นติมา
310 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายณัทชัย ชลธารเฉลิม
311 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.จีระนันท์ คงกระพันธ์
312 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายมนู นักประเสริฐ
313 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายนิธิศ พันธุ์สวัสดิ์
314 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นางชงคา กองวงศ์
315 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.รังสิรัตน์ คงเจริญ
316 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายชัยรัตน์ เฉลิมพนัส
317 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.กษมาพร โลหชิตลำเพา
318 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายกฤษดา ชอบธรรม
319 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายอภิชัย ประถมปัทมะ
320 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.ศรัญญา แสงเรือง
321 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.ผกามาศ สายสินธุ์
322 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นางกาจนา จำเนียรไพร
323 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.ภัณฑ์นีย์ จิตรวรจินดา
324 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายศุภเสฏฐ์ เศรษฐภรณ์
325 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายสุรศักดิ์ ศิริบาล
326 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายพรรณฤษณ์ พิริยเวสส์
327 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายมงคล สถาพรวรศักดิ์
328 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.ภัทราภรณ์ ต้นพุ่ม
329 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.น้ำค้าง ยิ้มสนอง
330 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.ปรารถนา ศิริบาล
331 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.วิรัลพัชร ธนัชวราเกียรติ
332 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายฤทธิ์ วิไลรัตน์