BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางน้ำอ้อย ยังคง
2 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางศรรินทร์ วิมล
3 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสมพร เจริญผล
4 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางไพวัลย์ สุดาจันทร์
5 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สุวณี ไชยปัญญา
6 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสุพี เกียนชัยภูมิ
7 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ประกอบ ช่างเรือน
8 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายเฮง กิตติชัยฤทธิ์
9 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สัมฤทธิ์ สมหมาย
10 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางหวิง บุญประสิทธิ์
11 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายวงศกร จูสนิท
12 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ขนิดฐา พลอยฤทธิ์
13 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางศุภางค์ คำเค็น
14 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางทองสุข ชาญศิริ
15 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.บุญเลิศ เพ็ชรสุริยา
16 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางมะลิวรรณ บานเย็น
17 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสำราญ หอมทวนลม
18 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสุดารัตน์ พวงจันทร์
19 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางทองสร้อย ปัทมะ
20 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายสุทิน หันทยุง
21 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางฟอง สร้อยทอง
22 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสมใจ บุญยะดาษ
23 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางบัวเผื่อน กิตติคุณ
24 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางจันทนา นิมิตรสุข
25 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.จริยา พิมพ์เกษม
26 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางรัชนี หลวงลาด
27 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางวราภรณ์ เอี่ยมสอาด
28 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางดาวเรือง พันธ์มุง
29 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางประสพ กันหา
30 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางอุไร ศรีแก้ว
31 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางยี ลด
32 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.บุญร่วม สิบริ้ว
33 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.สุริยา ล่าน้อย
34 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.สมบูรณ์ ศรีไทย
35 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางสุภี จะทารัมย์
36 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายธนาพล จิตรพล
37 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายเหลียน อ่อนศรี
38 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางอนงค์ เพ็ชรศรี
39 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางสายบัว แสนสนิท
40 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.สะเคือน ชมชื่น
41 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.สมรักษ์ เอี่ยมอ่อง
42 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.สะมิน เทง
43 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.ถ้อม ศาลางาม
44 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.ละวัน ศรีนวน
45 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.รำไพ ชินบุตร
46 10 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางทองเบา อันทพิษ
47 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายนิพลศักดิ์ ฟองเกิด
48 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางนิ่ม จนบุรี
49 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.หนูแพง จิตรสง่าวงค์
50 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สุธี บุญเถื่อน
51 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ยุพิน ทาสี
52 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางอุทัย ปานเผือก
53 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายนิมิตร สิทธิศักดิ์
54 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.เด่นดวง รัน
55 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายกุลเดช ธนาณุรักษา
56 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายวิเชียร ชมกิจ
57 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สุชาดา ไตรกิ่ง
58 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางโชติกา ธนาณุรักษา
59 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายวาง แซ่ลำ
60 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายประวิทย์ โสดา
61 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางภันทิลา ไตรกิ่ง
62 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายประเดิม สายทอง
63 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสุนันท์ สู่พรม
64 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.มาริสา ธนาณุรักษา
65 2 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางปรางทิพย์ อรัญเจริญยิ่ง
66 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.รวิพรศิริ อันทพิษ
67 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.พรพรรณ เพ็ชรสิน
68 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.บุษดี สำเริงรัมย์
69 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.จรรยา พันธุ์เจริญ
70 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.สุดารัตน์ หาญเพชร
71 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางบุญเรือง ยอดพะเนา
72 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.นาตยา ลาดเหลา
73 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางคำมูล แก้วสะอาด
74 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.หทัยพร จันติ
75 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นายไพศาล รองพล
76 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.สายเย็น อุ่นศรี
77 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางราตรี ไชยสงค์
78 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางไพรวรรณ์ ปิคเลอร์
79 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางชนาภรณ์ กันฑ์ชู
80 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.จินตนา เซียงสกุล
81 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางสุณี โทกอุทา
82 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.บุญยัง ตระกูลรัมย์
83 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.บุญมี ยวงเดชกล้า
84 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นายจำรัส สิงหา
85 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.เพ็ญ ทองขาว
86 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.อนุรักษ์ ทองเหง้า
87 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.ไพลิน ศรีชัย
88 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.บุญเยื่อม จันดาผล
89 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.สำอางค์ พิดพล
90 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.นัทธนันท์ พานพินิจ
91 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางรุ่งนภา กรสำเนียง
92 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางธิดารัตน์ นามกัง
93 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.ทองศิล ทองสุข
94 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางระเบียบ ศรีชัย
95 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.อุไรวรรณ โฉมเกษม
96 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางทองสี มะณีสี
97 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางประสงค์ ชมเทียม
98 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางมณีย์ วังคีรี
99 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางเลื่อน สุวรรณไตร
100 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางประสาท ภูมิโคกรักษ์
101 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางถวิล กรสว่าง
102 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางสมพร ปัญแสง
103 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.สุนทร แม่งเหล็ก
104 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางทองมา เงินสา
105 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นางอุระ แสะกระโทก
106 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.ทองสอน มุ่งสุข
107 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.พัชรี บุญใหญ่
108 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว น.ส.บุศยาณี สุขสมบูรณ์
109 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางวรัญญา ดำดี
110 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.โสมพร คำโสดา
111 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.รัชนี แจ่มใส
112 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สมาน แสนอุบล
113 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.บุญญารัตน์ ยะถาคาร
114 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.เพิ่มทรัพย์ ศรีเงินสุข
115 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางอังษณา หวังใจสุข
116 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ทิพย์ทิภา แก้วประสิทธิ์
117 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางวัฒนา ศรีบุตร
118 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายธวัชชัย ผลสวัสดิ์
119 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางณฐมน ขำสุนทร
120 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสุทัศน์ คงเมือง
121 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.พิศมัย เนินบก
122 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.วารุณี บัวขาว
123 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางรจนา เกตุจันทร์
124 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางลำยอง จิรขจรจริตกุล
125 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.มะลิดา พิศนอก
126 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางเพียว สายทอง
127 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายพิเชษฐ์ บุญชูวงค์
128 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.วัลภาภรณ์ สงวนทรัพย์
129 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางอรปรียา พรมรัตน์
130 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว น.ส.บัวขาว แย้มพจนา
131 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายถวิล สีวัง
132 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว น.ส.อชิมา ทองล้วน
133 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางรัชนีวรรณ แซ่ลิ้ม
134 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว น.ส.วรรณี ปิ่นคำ
135 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางใจดี สุวรรณสุขโข
136 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายวันชัย ชัยฤทธิ์
137 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว น.ส.กาญจนา ชุ่มบุญชู
138 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว น.ส.สายฝน ยะถาคาร
139 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางสมหวัง ประจักษ์จิต
140 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว น.ส.ภัทรภร แกมจินดา
141 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายใย ตุ๋ยกระโทก
142 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายทวีศักดิ์ ไชบรรชา
143 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว น.ส.วัชลิ่น ไวนุแก้ว
144 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว น.ส.กฤษณา คล้ายแก้ว
145 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายไพทูน บุตรอินทร์
146 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว น.ส.เรณู โชติมั่น
147 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางพันทิพย์ อยู่เย็น
148 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางอนงค์ ฤทธิ์บุญ
149 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว น.ส.อรุณี วงค์ดี
150 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายสาธิต ศรีงาม
151 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางบุญวาด อุทก
152 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.กรรณิกา คำบุญสม
153 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุภาพร สาสวด
154 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ชุติมา เหิกขุนทด
155 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุกัญญา วันแก้ว
156 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสุนันทา คำสนิท
157 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุวรรณา เหมศิริ
158 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางมณฑิภา จันทร์ภักดี
159 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสุรัตน์ ใหญ่กระโทก
160 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางวัลภา แน่นอุดร
161 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางวิมล นาคเสนีย์
162 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.นิตยกร สุภาษร
163 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางเสาร์ บุญแก้ว
164 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางจันทรา สีกาแก้ว
165 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสุนันทา วัฒนเขตการณ์
166 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางทิม ขุนตา
167 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุภัทรา บุญพิลา
168 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อนงค์ ปัญญา
169 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ลัดดา บ้านใหม่
170 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.กมลชนก ธารารัตน์พิสัย
171 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสม ศรีชาญชัย
172 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุวรรณ ลือคำงาม
173 7 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุพัตรา สุขยามยนต์
174 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ทองม้วน สันประเทียบ
175 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายอนุวัฒน์ สโมสร
176 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางพิน ธรรมประดิษฐ์
177 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางวิมล แย้มเขน็ง
178 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางรัส ศาลาฤทธ์
179 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางหนูแดง โมพิน
180 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.วิชุดา ประเสริฐรัมย์
181 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ไพรรินทร์ ชัยแดง
182 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.นิธิมา เนื้อทองสยาม
183 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางใหญ่ งามประสิทธิ์
184 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางปางทอง เงินคุณ
185 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สายัณต์ ยักกระโทก
186 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางอั้ว สมัยกุล
187 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายสุวิ บัวกระโทก
188 8 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.แพง กันนิยม
189 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางจอม ฤทธิ์มังกร
190 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางยรดา เมี่ยงพันธ์
191 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางไฉน ฟองเกิด
192 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.วิไล ชวนทิศ
193 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางหฤทัย ยะถาคาร
194 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ศุภิสรา กุลนอก
195 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางวันนา ขันทะสงค์
196 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.วันนา รัตน์นอก
197 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางเพ็ญศรี สังเทียม
198 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางแพง พาแก้ว
199 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมยา สุริยะ
200 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางวีลาวัลย์ ฤทธิ์ศิริ
201 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.จันทร์จิรา กล้ากระโทก
202 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.วิไลภรณ์ นิยะ
203 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางวาสนา รินนางรอง
204 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ทองสา มลใสกุล
205 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ทองปน แสนสุข
206 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสำรวย นาเมืองรักษ์
207 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สักขี ยะถาเทศ
208 9 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.พัชรี จันทร์กลาง