BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.ฮัสรีนา พรหมาด
2 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น นางฮับส๊ะ ชุนหงส์
3 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.รสนี บูสัน
4 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น นางกาญจนา พรรณราย
5 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.ภัทรดา อาดำ
6 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น นายพรชัย ขุนพยัคฆ์
7 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.ไมสูรี ปังเลมา
8 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.นอรีย๊ะ ลาโอน
9 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น นางกัลยา พรหมาด
10 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น นางมารยำ บิลหะหลี
11 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น นางหยัน พรหมาด
12 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น นางยัลณี ขุนดำ
13 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.ดีวาณา อาดำ
14 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.สีตีฮาหวา อาดำ
15 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.รุสซีณา หมาดกะจิ
16 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น นายมัสชาริบ บูสัน
17 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.วาสนา หมาดบากา
18 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.สุปรีดา ตะลาศิริ
19 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น นางลลิตา ขุนพยัคฆ์
20 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.ลลนา นาดมา
21 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น นางน๊ะ ปังเลมา
22 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.นิตยา บุญชู
23 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.สีตีแบด๊ะ อาดำ
24 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น น.ส.นาซีร๊ะ โส๊ะอุเส็น
25 1 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดดารุลอิสลามียะ ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางรอเบียะ หมันเส็น นางนุชจรี ตะกง
26 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.แดชลีนา เจ๊ะแอ
27 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.รุสณี โดงกูล
28 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.สินาภรณ์ สงวนบุญ
29 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.สุดา บูเก็ม
30 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.รอกีอ๊ะ เตาวะโต
31 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.ยูรีย๊ะ เตาวโต
32 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายอับดุลฮากีม ตีกาสม
33 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นางปาริชาติ ณรงค์ตะคุ
34 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.มุกรวี อิสหนี
35 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.เกษณี แดหวา
36 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.โสภา บูเก็ม
37 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นางอารมภ์ ชูศรีขาว
38 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.จุรี หูดัง
39 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นางคูไรหม๊ะ มาหมูดเบ็ญ
40 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นางซีตีอาอีเฉ๊าะ ไม้สน
41 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.ฮับเส๊าะ ดลลาหนำ
42 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.อัจฉราพร เตาวะโต
43 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.ฟารีดา เก็มสัน
44 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นางรอฮานี เก็มสัน
45 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นางบิเดาะ เจะกาเดร์
46 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.สารีนา หลงกาสา
47 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.วรรณพร ปานมี
48 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.สุไหวบ๊ะ มรรคาเขต
49 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อารียา อาแว
50 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เจ๊ะโสม ลีสา
51 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฮันน่า แซะอาหลี
52 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ไลลา หมัดหลง
53 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล นางเจ๊ะรอฮานี สอดือเร๊ะ
54 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฮาลีม๊ะ เหะหมัด
55 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฮามีเนาะ มะรอแม
56 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.หนาบ เต๊ะปูยู
57 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อัสม๊ะ หลงสาม๊ะ
58 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล นางฝารีด๊ะ เต๊ะปูยู
59 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ยาแมอ๊ะ หมัดหลง
60 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อาซูเราะซ์ หลงสาม๊ะ
61 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เจะหวา หมัดยาดำ
62 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ซารีนา โตะแปเราะ
63 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.หนาบ นาอา
64 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เราะเมาะ มาลียัน
65 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล นางฮาเมี๊ยะ หมัดยาดำ
66 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.นุรฮาฟีส๊ะ เหะหมัด
67 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฝาตีม๊ะ นาวา
68 11 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมั่นคง ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล นางนูรดีนี กาสา
69 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.บุษบา เถากลอย
70 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สุวิณา สุวาหลำ
71 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฮาบีบ๊ะ แก้วสลำ
72 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.โสม ใจดี
73 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เจ๊ะหนา สาระบัน
74 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สุไวม๊ะ ใบกอเด็ม
75 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สีตีอีฉ๊ะ สง่าบ้านโคก
76 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.จารีดา โกบปุเลา
77 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สุธิตา เสียมใหม่
78 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สันตีนี ดุลเราะแม
79 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ตีรอมะ สุวาหลำ
80 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เกวลี อุสมา
81 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางสมใจ เหมรา
82 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางยำมาอ๊ะ จันทรัตนา
83 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อารียา รักษ์สัตย์
84 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สบาย ยาหยาหมัน
85 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางโด๊ะ อาสัน
86 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อัณศยา เหมเทศ
87 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางศิริจันทร์ แจ้งดี
88 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สุพัฒ ธรรมรัตน์
89 12 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.หฤทัย ยีบิลัง
90 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สุนีย์ ปาลาวัล
91 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.พรรณี สาครวิเศษ
92 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล นางอาซีซ๊ะ เถาวัลย์
93 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล นางเตือนใจ พลประสิทธิ์
94 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล นางกิตติยา วัชรินทร์ธาดา
95 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล นางจันทิมา ขวัญหอม
96 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล นางสายพิณ พุดชู
97 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล นางรอฮานี หมานวาหาบ
98 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล นายรอศักดิ์ ดูวาหมาน
99 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล นางเจ๊ะเต๊ะ ยากะจิ
100 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ณูรีญา เตบหนี
101 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สอฝีย๊ะ เส็นสัน
102 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.พัชราวัลย์ จันทมุณี
103 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.รุสมีนี แวอาลี
104 13 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ตลาดนัดฉลุง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฮาบีบ๊ะ หมันวาหาบ
105 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.จิตรา ปีไสย
106 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สุฮัยลี นาอา
107 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.มารียำ นาอา
108 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ญาตี ปือยอ
109 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อุมมี ปีไสย
110 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล นางนอรีย๊ะ เต๊ะปูยู
111 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อุษา กันธา
112 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ลลิตา หลงสาม๊ะ
113 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.จ๊ะ ยีวา
114 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.หวันรอนี เหมปันดัน
115 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เจ๊ะนิตา นาวา
116 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สุรีวัลย์ ตาหมาด
117 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.แดหนาบ ตาหมาด
118 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อีนา ยีว่า
119 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฝาตีม๊ะ ปูหยัง
120 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สานีย๊ะ ตาหมาด
121 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.นอรยาตี หับยูโซ๊ะ
122 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล นางอาตีต๊ะ ลาปีอี
123 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสานีส๊ะ ตาหมาด
124 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สีฮายาร์ เด็นหมาน
125 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล นางรอฮานี ตาหมาด
126 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.นอรีย๊ะ ยุเหล่
127 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฮอดีย๊ะ ลิเก
128 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สารีนา ยีว่า
129 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ลีล๊ะ ยีวา
130 14 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล นางเจ๊ะอัน ปูหัด
131 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.กัลยา อาลี
132 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.รอเมี๊ยะ หมัดยูดา
133 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางฮาวีฉ๊ะ เตาวะโต
134 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ดารูณี ฮะหมัด
135 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางจุรีย์ หลังจิ.
136 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.แม๊ะอาสา หลงจิ
137 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางไรหนับ สุบาโกย
138 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.อนันตาญา ฮะหมัด
139 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.สอปีย๊ะ วัฒนะ
140 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.อาชีล่าห์ ฮะหมัด
141 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.โชซิตา สามี
142 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.โรสนา สามี
143 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.อายานี หมัดเส็น
144 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางมะยำ หมาดเต๊ะ
145 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.รอแปอ๊ะ สุบาโกย
146 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ตีย๊ะ องสารา
147 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางเจ๊ะเต๊ะ หมัดเส็น
148 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ดอย๊ะ หมัดเส็น
149 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.นาสูรี หมัดเส็น
150 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางแมะนิ ขวัญทอง
151 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.สรี หมัดเส็น
152 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.อลิษา หีมเจริญ
153 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ใหมกาโสม หมาดลิยา
154 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.โบน แม่น้ำ
155 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.มารีย๊ะ หลังเส็น
156 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางอำพัน ชุมประยูร
157 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.สารินี มากมา
158 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางวรรณา แก้วสลำ
159 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.มาเรียม ลิงาลาห์
160 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.สร้อยสุดา ดวงตา
161 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ดวงใจ ชาทา
162 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.พิกุล โพธิ์อินตรา
163 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.สุดาวตี แดงกุล
164 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางฮารี แดงกุล
165 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางจุฬารัตน์ เรืองแก้ว
166 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.นารีรัตน์ อรุณรัตน์
167 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.สนใจ มากมา
168 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางจำนวน เมฆขำ
169 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.สาฝีน๊ะ หีมเจริญ
170 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ผะอบ วงศ์ฉิ่ม
171 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางจรูญ คงไข่
172 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.อุบล มากมา
173 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางถิ่น มากมา
174 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.มีล๊ะ แดงกุล
175 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.บีลาดะห์ มะโกะ
176 3 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ฮาหรา แดงกุล
177 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.วริษา เอ็นตาฟา
178 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล นางรอบียะ สุวาหลำ
179 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.สมพร หมาดเต๊ะ
180 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.จำสุรี หมั่นสัน
181 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.ภัทร์ธีรา หนูหีด
182 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.ปัทมา เล็กคำด้วง
183 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.นุรฮายาตี หมั่นสัน
184 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.ธาราทิพย์ ทิ้งปากถ้ำ
185 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.ฮาเมี๊ยะ ยาดำ
186 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล นางมะลิวัลน์ ละใบโส๊ะ
187 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล นางกูบูหงา ชัยวิชิต
188 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล นางหอเดี๊ยะ ทิ้งปากน้ำ
189 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.รอดีย๊ะ เงดฉูนุ้ย
190 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล นางบุหลัน เหล็มเหละ
191 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.มานี หมีดหรน
192 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.มีส๊ะ มะหาด
193 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.ยูฮาร่า มะหาด
194 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.ฮาวอ หัสนี
195 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.ญาดา เหรบราเย็น
196 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.วารี เอ็นตาฟา
197 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.วิลาวัณย์ หมาดมานัง
198 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.วรรณดี มะอาลา
199 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.อานีตา โกบปุเลา
200 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.สตีแบด๊ะ ยาวาหาบ
201 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.เจ๊ะอัน อะหมัด
202 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล น.ส.แอ่นนี ทิ้งปากถ้ำ
203 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล นางแมโหยม ตุกังหงัน
204 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล นางเจ๊ะด๊ะ เงดหมาน
205 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฟารีดา เต๊ะปูยู
206 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ปวีณา เตะปูยู
207 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ลดาวัลย์ โตะดิน
208 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ดารุณี ยาชำนาญ
209 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เจนจิรา โตะดิน
210 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.นิสา หนูชูสุข
211 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เจ๊ะมอ หมัดยาดำ
212 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.จิรา หลงหมาด
213 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สุรัตนา หลงหมาด
214 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางเปรมจิต ยูดี
215 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.มีนา นาวา
216 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.มาเน๊ะ โตะดิน
217 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ปารีละ ปุนยัง
218 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.รอฮีม๊ะ ปูหยัง
219 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ซูไรดา เต๊ะปูยู
220 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางเจะสายัง ยาดำ
221 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เจ๊ะด๊ะ ยาดำ
222 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.โสภา โตะดิน
223 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.รอเปี๊ยะ ยาดำ
224 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ บ้านเลขที่ 34 ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เจะตีมะ เตะปูยู
225 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ซาลูตอ สุวรรณวัฒน์
226 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ฝาตีม๊ะ ปีไสย
227 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.อิสรีนา ปีไสย
228 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางรออัน บิลังโหลด
229 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางสอเปียะ หยันยามีน
230 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางเจ๊ะรอมาล๊ะ บิลังโหลด
231 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ยะเลี๊ยะ วาลีดง
232 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.รอซีน๊ะ อิสาลา
233 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางยามาเลียะ ยังดี
234 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางสะนอ สมัตถนาค
235 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ตีม๊ะ บิลังโหลด
236 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางวนิดา บิลังโหลด
237 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.บารายัน โกบปุเหลา
238 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ฆอลีย๊ะ ปีไสย
239 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.รอกาย๊ะ ยาหวัง
240 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางตีม๊ะ กูลทวี
241 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.พจนีย์ ลิขิตจิตกุล
242 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ปารีด๊ะ ยังดี
243 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางตีม๊ะ ด่อล๊ะ
244 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ส๊ะหารี ยาหวัง
245 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางบุญเรือง เบ็ญร่าหีม
246 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.รอฮานี ปีไสย
247 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อินตัน นาราวัน
248 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ปวีนา จันทร์แก้ว
249 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.รอฮานา รบปานา
250 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.มาลีนี ปีไสย
251 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.รมย์ เรืองเดช
252 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฝตีม๊ะ หมาดเต๊ะ
253 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สุนิตรา เรืองเดช
254 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางวีณา หลังจิ
255 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฝนทิพย์ เรืองเดช
256 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.รอสีด๊ะ บิลังโหลด
257 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางนาสีม๊ะ บิลังโหลด
258 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นางคล้ายเดือน เบ็ญอ้าดัม
259 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อุไร สมนึก
260 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ปาวิณา อำมาดี
261 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.นา ยาหวัง
262 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.จ่าม ศักดิ์สม
263 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ปรารถนา อยู่ทน
264 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดมะห์มูเดี๊ยะห์ ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล น.ส.นาสร๊ะ ยาหวัง
265 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นายอภิสิทธิ์ ปีไสย
266 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางกุสุมา มนหลี
267 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นายเจ๊ะยา ตีกาสม
268 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางอินดน หนูชูสุก
269 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.มาเรียม ยะระ
270 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ลักคณา เส็นสมมาตร
271 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.รอฮีม๊ะ ดาหมาด
272 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เจ๊ะฮูดา ยีกาเดี๊ยะ
273 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.จรรยา สุวาหลำ
274 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.นิตยา ยะระ
275 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.วิไลพร ศรีธรรม
276 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางสุดา สุขวินยา
277 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางลาวัณย์ โกสียรัตน์
278 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางภารดี แก้วประกอบ
279 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ดารีนา หลงกอหราบ
280 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ซอฟีเย๊าะ เตบสัน
281 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อารยา หมัดตุกัง
282 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางตีสา สุวาหลำ
283 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.รอหาหนา มนหลี
284 9 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เสาวรัตน์ หนูชูสุก