BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157430101  การประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 22 17 5 0
2 0930157430101  การประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 20 18 2 0