BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 19 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 14 14 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 13 26 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 มัสยิดกูวาติ้ล อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 0 18 2 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 14 26 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 มัสยิดกูวาติ้ล อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 0 20 1 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 15 26 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 มัสยิดกูวาติ้ล อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 0 19 1 0
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 16 26 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 มัสยิดกูวาติ้ล อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 0 15 1 0
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 13 13 0 0
7 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 25 25 0 0
8 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 8 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
9 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 5 04 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 39 38 1 0
10 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 08 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 28 26 2 0
11 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 16 15 1 0