BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 6 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 20 20 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ วัดปากแพรก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 19 19 0 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 กศน.ปลวกแดง ต.ปลวกแดง 15 15 0 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 08 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 กศน.นิคมพัฒนา 16 16 0 0