BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 127 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 22 22 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 86 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองคำฮ้อย ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 0 24 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 87 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดนาโปร่ง ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 0 20 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 32 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 24 24 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 33 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 25 25 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 31 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 วัดสองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 0 20 0 0