BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 13 13 0 0