BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 18 12 6 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 28 23 5 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง 20 16 4 0