BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง บรก-142 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 20 20 0 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง บรก-137 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 28 27 1 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง บรก-138 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 32 24 8 0
4 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง บรก-132 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองไช ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 26 21 5 0
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง บรก-106 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 12 บ้านเด่นยางมูล ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 23 23 0 0
6 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง บรก69 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน 20 20 0 0
7 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง บรก-25 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 24 23 1 0