BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 7 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 26 23 3 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 6 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 31 29 2 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 24 20 4 0
4 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 3 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 25 0 0
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 23 2 0