BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 40 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก 20 20 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อบต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม 29 28 1 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 39 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก 18 18 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 38 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังจา อำเภอปลายพระยา 17 17 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 31 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ตำบลคลองท่อม 15 15 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 30 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ห้องฝึกอบรม อบต.ตำบลอ่าวลึกใต้ นายสุนันทา กล้างาม 0 19 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 19 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ลัดดา กองสิน 25 25 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 18 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ นางเรวดี สวัสดี 15 15 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 17 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ประนอม วังทองสุก 26 26 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ อรชร มะลิทอง 22 22 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 15 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ประนอม วังทองสุก 0 22 0 0