BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 151 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 26 25 1 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 149 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 17 17 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 98 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลรังนก ม.4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 24 24 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 84 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 23 21 2 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 96 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดใหญ่หนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 21 21 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 32 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 เทศบาลหอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 24 24 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 31 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อบต.ดงตะขบ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 22 22 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 11 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียรรู้ชุมชน ม.9 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิร จ.พิจิตร 23 23 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.12 บ้านวังแดงเหนือ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 20 18 2 0