BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 30 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก 21 17 4 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 42 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดสันป่าพง ชุมชนหัวเดียด ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก 28 15 13 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 41 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ที่ทำการชุมชนหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก 24 20 4 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 29 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก 22 19 3 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 40 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ศาลาวัดหนองกะโห้ ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 25 19 6 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 43 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.7 บ.ท่าทองแดง ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า 24 22 2 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 23 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านลานสาง ม.4 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก 20 20 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 25 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด 24 24 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 22 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองแขมใหม่ ม.8 ต.แม่่ท้อ อ.เมืองตาก 22 18 4 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 20 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดแม่จะเรา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด 23 23 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 24 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.9 ต.วังหิน อ.เมืองตาก 28 28 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 19 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมหน้าวัดท่าไม้แดง ม.3 ต.วังหิน อ.เมืองตาก 21 20 1 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 18 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ชุมชนวัดไผ่ล้อม ต.ระแหง อ.เมืองตาก 0 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 11 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เขาคันทอง ม10 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก 23 23 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 12 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 24 24 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 10 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 บ้านเขาคันทอง ม10 ตำบลน้ำรีม 25 23 2 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 9 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมทีว่าการอำเภอแม่ระมาด อ.แม่ระมาด 19 19 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดสว่างอารมณ์ ต.พะวอ อ.แม่สอด 19 19 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก 20 20 0 0