BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย บรก-134 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยดงเย็น ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 22 14 8 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย บรก-133 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ศาสาอเนกประสงค์บ้านทุ่งโป่ง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 0 16 1 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย บรก-119 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 15 บ้านฮ่อมต่อ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ลัดดาวัลย์ ไชยพูน 25 24 1 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย บรก-120 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สวนสามเสน ตำบลลี้ อำภอลั จังหวัดลำพูน นางจันทร์จิรา พิงคะสัน 18 16 2 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย บรก-122 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สวนสามเสน ตำบลลี้ อำภอลั จังหวัดลำพูน 18 17 1 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย บรก-117 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดปางส้าน ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ลัดดาวัลย์ ไชยพูน 26 22 4 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย บรก-118 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รชตะพน บุรีคำ 18 17 1 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย บรก54 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 27 27 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย บรก68 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน 20 16 4 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย บรก71 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน 20 19 1 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย บรก72 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน 20 17 3 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย บรก47 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 26 21 5 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย บรก49 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 23 23 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย บรก-45 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 0 16 2 0