BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 53 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่110) 20 20 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 54 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด(คุมมือรุ่นที่่111) 16 16 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 55 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด(คุมมือรุ่นที่ 114) 26 26 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 56 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด(คุมมือรุ่นที่115) 24 24 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 52 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 99) 20 20 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 46 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด(คุมมือรุ่นที่109) 0 26 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 43 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโพนทอน ต.ดงครั่ง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 82) 10 10 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 38 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออาจสมารถ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 73) 20 20 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 39 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออาจสมารถ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 74) 19 19 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 27 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 59 ) บุญร่วม มะณี 21 21 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 37 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด(คุมมือรุ่นที่ 72) 19 19 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 80) 19 19 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 16 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตำแย ม. 3 ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 37 ) ณัฐนันท์ เห็มวิจิตรไพรสณฑ์ จรรยา 25 25 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 14 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 29) 24 24 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 15 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 สนง.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 31) 25 25 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 13 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.7 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 27) 17 17 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 10 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.อำเภอหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 22) นางสมศรี มัธยา 20 20 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 8 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.อำเภอหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 20) บุญร่วม มะณี 20 20 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 9 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.อำเภอหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 21 ) ชวลิต หงษ์ประเสริฐกุล 20 20 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 26) 22 22 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 6 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 17) 0 18 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 7 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 18) 0 22 0 0