BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 77 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 21 18 3 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 78 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่วัดใหม่เทพมงคล ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 20 20 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 79 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่วัดหัวลำ ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 21 15 6 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 80 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 20 19 1 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 81 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 17 9 8 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 82 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 20 20 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 83 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี 26 26 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 84 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 พื้นที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี 23 22 1 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 70 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 20 20 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 71 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 20 19 1 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 72 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 20 20 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 73 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ 8 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 25 23 2 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 74 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ 8 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 25 24 1 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 75 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.6 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 25 24 1 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 76 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 25 22 3 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 69 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 20 15 5 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 61 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดท่าตะโก ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 20 17 3 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 62 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดดงพลับ ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 24 18 6 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 63 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่วัดกำแพงประชาราม ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 0 13 11 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 64 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่วัดยางโทน ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 0 15 2 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 65 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่วัดดงดินแดง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 0 15 6 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 66 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 0 17 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 67 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่วัดคีรีนาค ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 0 19 3 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 68 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 พื้นที่วัดคีรีนาค ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 0 19 1 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 60 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดโบสถ์ ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0 19 2 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 59 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดสายห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 0 18 3 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 37 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายภีชญา อาจคำพันธ์ 20 10 10 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 45 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 พื้นที่ศาลากลางหมู่บ้าน ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายยุวเรศ ลี้ประเสริฐ 21 20 1 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 46 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดพยัคฆาราม ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายศริษา มีสมวิทย์ 25 8 17 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 47 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดพยัคฆาราม ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ปวิญท์รัตน์ สุวรรณวงษ์ 25 18 7 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 48 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดพยัคฆาราม ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นิสา พันธ์หริ่ง 25 20 5 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 36 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดโคกสุข ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี นายภีชญา อาจคำพันธ์ 20 19 1 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 40 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 25 22 3 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 41 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่เทศบาลตำบลโคกสลุด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นันทิดา ขันมะณี 22 18 4 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดสามัคคีธรรม ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายศริษา มีสมวิทย์ 16 13 3 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 43 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดสามัคคีธรรม ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ปวิญท์รัตน์ สุวรรณวงษ์ 18 17 1 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 44 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดสามัคคีธรรม ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิสา พันธ์หริ่ง 20 18 2 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 38 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 25 24 1 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 39 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 พื้นที่วัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายปิมปภา อาชานนท์ 25 23 2 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ชฎาภรณ์ เฉลยถ้อย 21 17 4 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการเทศบาลโคกสลุด ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 24 20 4 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ที่ว่าการกำนันตำบลกกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายอภิญญา คุ้มแวง 22 21 1 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 6 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 16 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายรุ่งตวัน แสงจีน 22 21 1 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 7 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 13 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ปวิญท์รัตน์ สุวรรณวงษ์ 21 21 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 2 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาศาลพ่อปู่ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภีชญา อาจคำพันธ์ 21 21 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 1 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ชุมชนเพชรโสธร หมู่ 4 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอรุณรัตน์ พัฒนากุล 25 15 10 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 10 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 15 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นารี จักรักษา 21 21 0 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 4 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายปิมปภา อาชานนท์ 25 24 1 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 5 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 วัดหนองหลวง ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ยศวดี สรรพศรี 24 21 3 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 8 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 16 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นิสา พันธ์หริ่ง 21 21 0 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 9 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายสุภาพ สุวรรณวงษ์ 21 15 6 0